Έντυπο Συγκατάθεσης

    Σε περίπτωση που αιτιολογημένως κρίνετε ότι υπάρχουν πράξεις ή παραλήψεις από πλευράς μας που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, μπορείτε να υποβάλλετε έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.10 του Ν.4583/2018. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών τυχόν σας με την εταιρία μας μπορείτε να προσφύγετε στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στη διεύθυνση:

    Ο /η κάτωθι υπογράφων /ούσα